Quest Mediation - Dynamische Oordeelsvorming Ÿ - Mediation - Procesontwerp

Probleem 
Conflict hier en hier 
Misverstand daar en daar 
tussen die en die over dat en dat 

Wat nu? 
Praten met die en die 
Over dat en dat 
Wat daar en daar toen en toen is gebeurd 
Waarom dat en dat zo en zo is gebeurd. 

Oplossing 
Middenweg vinden tussen dat en dat 
daar en daarmee zo en zo.  

Meta Pekelharing, Delft 1998 

Bemiddeling bij conflicten 

In elke werksituatie kan het voorkomen: ruzie met een collega, werkgever of ondergeschikte. Een zakelijk verschil van opvatting, een misverstand, een persoonlijke irritatie kunnen tot een conflict leiden. Wat er vervolgens gebeurt staat veelal niet meer in verhouding tot de aanleiding. 

Een conflict kan immers leiden tot demotivatie, disfunctioneren, ziekmelding of zelfs ontslag. Gevolgen die voor de organisatie hoge kosten met zich meebrengen. Ook het persoonlijk leed is groot: onmacht, gezichtsverlies, verlies van vertrouwen en erkenning. Mensen kunnen arbeidsongeschikt raken, of werkloos worden. 

Veel materieel en immaterieel leed wordt voorkomen wanneer tijdig een mediator wordt ingeschakeld. 

Herstel voor alle betrokkenen 

Mediation is bemiddeling bij conflicten door middel van professionele gespreksbegeleiding.
De mediator helpt de partijen in de conflictsituatie nieuwe kansen en mogelijkheden te vinden.
Dit gebeurt in een gestructureerd, vertrouwelijk en openhartig gespreksproces.
Dankzij deze gespreksbegeleiding blijken mensen in staat om met elkaar tot aanvaardbare oplossingen te komen.

Wilt u zich inspannen om, onder begeleiding van een mediator, samen met de ander
het bestaande conflict op te lossen, dan maakt u een goede kans om hierin daadwerkelijk te slagen. Belangrijk zijn vooral de moed en de bereidheid om de eerste stap in de richting van bemiddeling te zetten.
Slaagt de mediation, dan heeft u de persoonlijke voldoening dat u met elkaar een probleem heeft opgelost en er ook nog van heeft geleerd. 

Voor de één kan mediation herstel van relaties en behoud van de functie betekenen.
Voor een ander kan het leiden tot behoud van deskundigheid en continuïteit van het werk.

Procedure 

Het initiatief om een mediator in te schakelen kan liggen bij één van de partijen, en ook bij
een ‘neutrale derde’, zoals een collega, directeur, lid van het bestuur, of een goede vriend. 

Is het besluit genomen om van mediation gebruik te maken en een mediator ingeschakeld,
dan doorloopt de procedure in grote lijnen de volgende stadia.

 • Informeren over de gang van zaken en de spelregels 
 • Bereidverklaren tot medewerking 
 • Bespreken van de ontstane problemen 
 • Inventariseren van ieders doelen en belangen 
 • Brainstormen over de diverse mogelijkheden 
 • Toetsen van de beste mogelijkheden op consequenties 
 • Kiezen van de beste oplossing 
 • Afspreken van de zaken waarover overeenstemming is bereikt 
 • Vastleggen van de gemaakte afspraken in een overeenkomst 
 • Evalueren van de stand van zaken na verloop van tijd 

De procedure is informeel en snel. In een korte periode worden mediationgesprekken gehouden. Deze duren veelal niet langer dan elk ongeveer anderhalf uur. In de meeste gevallen blijkt dit voldoende te zijn om tot een passende oplossing te komen. 

Gouden regels in mediation 

 • Verantwoordelijkheid 
  Elke mediationdeelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar actieve en creatieve inzet in het proces dat leidt naar de conflictuitkomst.
  Dit met ondersteuning van de gespreksdeskundigheid van de mediator. 
 • Vrijwilligheid 
  Deelname aan de mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid.
  Ieder kan op elk moment de mediation ook weer beëindigen.
 • Vertrouwelijkheid 
  Mediation kenmerkt zich door het vertrouwelijk karakter.
  Alle mediationdeelnemers garanderen geheimhouding. 
 • Onpartijdigheid 
  De mediator stelt zich onpartijdig, objectief en onbevangen op.
  Wederzijdse gelijkwaardigheid houdt hij of zij hierbij in het oog. 
 • Gezamenlijkheid 
  De gesprekken worden zoveel mogelijk gezamenlijk met de direct betrokkenen gevoerd.

Kosten 

De kosten van een mediationprocedure worden in hoofdzaak bepaald door het aantal door de mediator te besteden uren. Hierover kunt u in eigen situatie bij de mediator informatie inwinnen.